Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de sanmax online agenda (versie 3.0 en later)

De SANMAX online agenda is een webapplicatie die het organiseren van online agendabeheer toelaat voor gebruikers in de medische en buiten de medische wereld.

Het gebruik van deze applicatie is gratis voor de eindgebruikers. De beeheerder van de agenda of zijn vennootschap betaalt een licentiekost, conform de aangegane overeenkomst, voor het gebruik van deze dienst.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SANMAX online agenda en haar klanten.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij de firma SANMAX voor de SANMAX online agenda.
2b Een ‘licentieperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald.
2c. Afsprakenbeheer.be is een handelsnaam SANMAX BVBA.

3. Recht
3a Op alle overeenkomsten tussen SANMAX en de klant en alle aanbiedingen van SANMAX is het Belgische recht van toepassing.
3b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Hasselt/Tongeren tenzij SANMAX ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

4. Correspondentie
4a Alle communicatie gaat via email, ook wat facturen en eventuele betalingsherinneringen betreft. Op verzoek van de klant kan een andere manier van communcatie gebruikt worden, bijvoorbeeld facturatie per post. 
4b De klant is verplicht om een emailadres aan SANMAX op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen hiervan moeten meteen aan SANMAX gemeld worden, binnen de 7 werkdagen na de wijziging. 
4c Voor andere communciatie rond de applicatie zelf, wordt het mailadres gebruikt dat gekoppeld is aan de account van de klant en door de  klant zelf kan beheerd worden in de applicatie in zijn gebruikersgegevens. 

5. Eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij SANMAX of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.


6. Rechten van derden
Klant garandeert SANMAX dat de opdracht die klant aan SANMAX verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

7. Nieuwsbrief SANMAX

7a Door een bestelling te plaatsen heeft SANMAX het recht het bestellende mailadres op te nemen in de mailinglist die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven.

7B Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de mail.

8. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en SANMAX  wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Per default zijn SANMAX agenda contracten volgens afspraak maandelijks, driemaandelijks of jaarlijkse contracten. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. Voor opzegging volstaat een email naar support.sanmax@doctena.com met vermelding van contractnummer en datum van gewenste stopzetting. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging van overeenkomsten. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen in overleg met SANMAX. Hiervoor dient hij contact op te nemen met SANMAX, telefonisch of per mail. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten.

9. Facturen
9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden, tenzij in onderling overleg een andere manier van werken afgesproken wordt.
9b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
9c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde, volgens de voorwaarden gestipuleerd en afgesproken in de aangeboden offerte. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
9f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij SANMAX binnen is, is de klant in gebreke en volgt er een aangetekende en formele ingebrekestelling (per post).
9g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 75 euro (zegge vijfenzeventig euro).
9h Ingeval SANMAX kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan SANMAX.
9i SANMAX zal een eerste betalingsherinnering (zonder extra kosten) sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9j SANMAX zal een tweede betalingsherinnering sturen (per post en email), indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten (10 euro per schrijven) in rekening gebracht worden.
9k SANMAX is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten. Sanmax zal in geval van stopzetting  er alles aan doen wat mogelijk is, om de klant eerst telefonish probereren te bereiken en de zaak zo nog op tel ossen.

10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
10a SANMAX behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan SANMAX.
10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Machtiging/automatische incasso (domiciliatie)
11a Klant kan bij SANMAX gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan SANMAX  een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag. Dit wordt domiciliatie genoemd.
11b SANMAX stelt machtigingen in per klant, geldend voor alle producten die onder deze klant bij SANMAX besteld zijn. De klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen. Sanmax stuurt bij iedere factuur informatie hoe klant de domiciliatie kan opstarten.
11c Als een klant SANMAX gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag binnen de 30 dagen na domciliatie worden teruggestort.
11d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer automatisch geïncasseerd worden.

12. Recht om diensten te weigeren
SANMAX heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Vrijwaring
13a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant SANMAX van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en diens meer, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. De klant is niet verantwoordelijk voor lekken in het systeem, doch wel voor het zorg dragen voor de logins en paswoorden die ze van SANMAX gekregen hebben bij een bestelling. 
13b Klant vrijwaart SANMAX van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten. Dit uiteraard enkel in het geval SANMAX kan bewijzen er alles voor gedaan te hebben om deze bestelling correct op te volgen.

14. Prijsverhoging
Indien SANAMX de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

15. Opzeggingen
In overleg. Zie in andere punten van deze overeenkomst. Meer specifiek punt 9.

16. Wijziging Algemene Voorwaarden
SANMAX is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen maar moet daarvan de klant rechtstreeks (via een schrijven) in kennis stellen. Publicatie op de website afsprakenbeheer.be is aanvullend. 

17. Ontbindende voorwaarden
SANMAX is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- SANMAX gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen
- Indien het agendasysteem niet naar behoren werkt: bvb. het lukt niet om afspraken te maken, systeem ligt om de haverklap uit, ...


18. Disclaimer
SANMAX is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. SANMAX geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Sanmax, haar leveranciers en personeel. 

Verduidelijking: De klant is niet verantwoordelijk voor lekken in het systeem, doch wel voor het zorg dragen voor de logins en paswoorden die ze van SANMAX gekregen hebben bij een bestelling. 

 

 

Doctena Sanmax

Doctena Sanmax
Square de Meeus 37,
1000 Brussel (België)

T. +32 2 808 85 92
F. +32 2 808 85 95

support.sanmax@doctena.com

BTW BE 462 846 881
HRT 84 163
Bank 735-0102606-65
IBAN BE18 7350 1026 0665
BIC KREDBEBB

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag van 08u30 - 17u30
of contacteer ons via: support.sanmax@doctena.com